Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Trọng Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0972569108
  • Email:
   tunt.dl3@nghean.edu.vn
 • Lê Minh Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0988331041