Ban lãnh đạo
 • Vương Trần Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0916668548
  • Email:
   levt.c3dl1@nghean.edu.vn
 • Trần Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0985903931
  • Email:
   hungdong01@gmail.com