Ban lãnh đạo
  • Vương Trần Lê
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0916668548
    • Email:
      levt.c3dl1@nghean.edu.vn
  • Nguyễn Duy Nam
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu phó
    • Điện thoại:
      0986476797
    • Email:
      duynamch14@gmail.com
  • Trần Văn Thắng
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu phó
    • Điện thoại:
      0985903931
    • Email:
      hungdong01@gmail.com
  • Hoàng Đình Tám
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu phó
    • Điện thoại:
      0986168226
    • Email:
      hoangtamdl4@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều